Oferta - Złom stalowy

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, że Fabryka Kotłów Sefako S.A. z siedzibą w Sędziszowie, posiadać będzie w okresie najbliższych 3 miesięcy do sprzedaży złom stalowy w ilości i asortymencie określonych poniżej. W nawiasach ilość złomu posiadanego na dzień dzisiejszy:

 

§ 1. Rodzaj posiadanego złomu:

1.   Złom stalowy mieszany/gruby – ok. 140ton (25ton) (kod odpadu 17 04 05).

2.   Złom stalowy wióry – ok. 20ton (4tony) (kod odpadu 12 01 01).

3.   Złom typu „opaski” (metalowe taśmy pakowe, opakowania metalowe itp.) – ok 3ton (3tony) (kod odpadu 17 04 05).

4.   Złom odpady materiałów spawalniczych  – ok 2 ton (2tony) (kod odpadu 12 01 13)

5.   Złom typu zendra (pył po śrutowaniu i z lasera) – ok. 12ton (12ton) (kod odpadu 12 01 02

6.   Złom kawałkowy nierdzewny – ok. 2ton (2tony) (kod odpadu 17 04 05)

 

Wybrany Odbiorca nabędzie prawo oraz zobowiązany będzie do zakupu w zaoferowanych cenach posiadanego przez Sefako złomu w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym zapraszam do udziału w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonienie Odbiorcy/Nabywcy przedmiotowego złomu wedle zasad określonych w § 2.

 

 

§ 2. Warunki postępowania przetargowego

 

1.   Tryb postępowania w celu wyboru Odbiorcy: złożenie ofert cenowych w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta na przetarg złomu”. Oferenci mają prawo do uprzedniej wizualnej oceny jakości poszczególnych asortymentów złomu.

1)     termin w którym Sefako udostępni Oferentom wizualną ocenę posiadanego złomu –05.03.2018 do 09.03.2018 w godz. 9-14 (osoba odpowiedzialna ze strony Sefako za udostępnienie złomu do oględzin– Krzysztof Dulewicz, tel 510 190 885).

2)     termin składania ofert w Biurze Organizacyjnym Spółki (k-k. Pani Agnieszka Grzych tel 0,41 38-11-073 wew. 690, nowy biurowiec, parter, pokój 0.7) - do 09.03.2018 do godz. 14.00.

3)     dopuszcza się przesłanie oferty drogą korespondencyjną – koperta powinna zawierać dopisek „Nie otwierać – oferta na przetarg złomu” lub drogą elektroniczną na adres agnieszka.grzych@sefako.pl ,

4)     oferty złożone w terminie przekraczającym termin określony w pkt 2) nie zostaną uwzględnione.

2.   Wymagana niezmienność oferowanych cen - 3 miesiące od 15.03.2018 (konieczność podpisania umowy przedmiotowej pomiędzy Sefako S.A. a wybranym jako Odbiorca złomu Oferentem, treść umowy w załączeniu).

3.   Miejsce i sposób składowania złomu - pojemniki stalowe na terenie Sefako S.A. w Sędziszowie.

4.   Kryteria wyboru odbiorcy złomu - 100% cena oraz odbiór wszystkich wymienionych w § 1 Ust. 1 do 5 asortymentów posiadanego złomu (wygrywa najwyższa zaoferowana dla wszystkich tych pozycji złomu łączna wartość za posiadany przez Sefako w ciągu najbliższych 3 miesięcy złom). Oferty nie zawierające w swojej treści propozycji cenowych na wszystkie rodzaje złomu określonego w §1, Ust. 1 do 5 nie zostaną uwzględnione. Oferty na złom określony w § 1 Ust. 6 będą rozpatrywane oddzielnie na podobnych zasadach, jednak brak oferty na ten rodzaj złomu nie powoduje odrzucenia oferty. Sefako S.A. zastrzega sobie możliwość braku akceptacji sprzedaży dla określonych rodzajów złomu a także sprzedaż poszczególnych asortymentów złomu kilku Odbiorcom oferującym najwyższe ceny w danym asortymencie.

UWAGA – dla złomu określonego w § 1 Ust. 1-2 Sefako S.A. preferuje bezpłatne udostępnienie od Odbiorcy na czas obowiązywania umowy sprzedaży złomu,  należących do Odbiorcy, zgodnych z przepisami BHP pojemników do przechowywania i transportu złomu w ilości 2 sztuk. Odbiorca jest obowiązany podać w ofercie czy Jego oferta zawiera taką opcję – w przypadku równych cen będzie to warunek przemawiający na korzyść Odbiorcy posiadającego taką możliwość.

5.   Warunki płatności:

a)     Odbiorcy którzy posiadają historię odbioru złomu z Sefako – przelew 7dni od dnia odbioru złomu

b)    Odbiorcy nie posiadający historii odbioru złomu z Sefako - przedpłata w dniu odbioru (zapłata w 100% przed odbiorem złomu).

6.   Przewidywany termin wyłonienia Odbiorcy złomu - w dniu 12.03.2018 poprzez otwarcie kopert z ofertami, przez komisję złożoną z wybranych pracowników Sefako S.A. Odbiorca, który przedstawi najlepszą ofertę zostanie poinformowany o fakcie Jego wyboru w tym samym dniu, o ile możliwe będzie w tym czasie zaakceptowanie wniosków Komisji przez Zarząd Sefako.

7.   Oczekiwany termin odbioru aktualnie posiadanego złomu - do 22.03.2018, w kolejnych miesiącach w ciągu 3dni roboczych po pisemnym zgłoszeniu przez Sefako faktu posiadania złomu.

8.   Sposób załadunku złomu - suwnicą na terenie Sefako S.A.

9.   Sposób ważenia złomu - waga samochodowa na terenie Sefako S.A. lub legalizowane wagi podwieszane do suwnicy.

10. Wszyscy Oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty cenowej aktualne pozwolenia na transport i obrót surowcami wtórnymi na kody odpadu wymienione w postępowaniu. Brak przedstawienia tych dokumentów wyklucza Oferenta z postępowania z uwzględnieniem Ust.11. Pozwolenia złożone przez uczestników poprzednich postępowań przetargowych i będące w posiadaniu Sefako będą akceptowane o ile są aktualne i  zawierają wszystkie zgłoszone przez Sefako kody odpadu. Powyższe nie dotyczy odpadu wymienionego w § 1 Ust 6 i 7 o ile sprzedaż odbędzie się jako „krótkie odcinki rur” (inny Vat).

11. W przypadku braku posiadania przez Oferenta aktualnego pozwolenia na transport i obrót surowcami wtórnymi na któryś z kodów odpadów wymienionych w postępowaniu, dopuszcza się skorzystanie przez tego Oferenta z opcji przedstawienia takiego pozwolenia wystawionego na firmę z którą Oferent współpracuje jako Podwykonawca na zasadzie umowy i która takie pozwolenie posiada wraz z oświadczeniem tej firmy, że zobowiązuje się ona do odbioru złomu o danym kodzie odpadu w imieniu Oferenta. W takim przypadku Oferent zobligowany jest do podania w ofercie pełnej nazwy firmy posiadającej właściwe pozwolenie wraz ze wskazaniem który kod odpadu zobowiązuje się ona w imieniu Oferenta odebrać.

12. Złożone oferty powinny zawierać jako minimum (pod rygorem wykluczenia Oferenta z postępowania) ceny jednostkowe netto za poszczególne asortymenty złomu zgodnie z § 2 Ust. 4  oraz potwierdzenie bez zastrzeżeń wymogów powyższych Ust. 2; 5 i 7.

13. W przypadku braku oferty spełniającej oczekiwania Sefako S.A. zastrzegamy sobie prawo do zrezygnowania z wyboru Odbiorcy złomu i w konsekwencji powtórnego przeprowadzenia postępowania ofertowego. W takim przypadku możliwe będzie również przeprowadzenie dodatkowego przetargu wśród 3 Oferentów oferujących najlepsze warunki odbioru złomu w obecnym postępowaniu przetargowym, o czym powiadomimy wszystkich Oferentów.

Umowa sprzedaży -