Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance
MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (ZŁKiC)

W związku z przyjęciem przez Zarząd MS TFI S.A. - głównego akcjonariusza Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. - dokumentu pn. „Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” (ZŁKiC), Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki, przyjęła do stosowania ZŁKiC, z wyłączeniem:

 1. zasady wskazanej w punkcie 2.2.15. ZŁKiC nie stosuje się;
  Na dzień wdrożenia nie wyodrębniono komitetu audytu spośród członków rady nadzorczej.
 2. zasady wskazanej w punkcie 2.2.16. ZŁKiC nie stosuje się;
  Na dzień wdrożenia członkowie rady nadzorczej nie składają pisemnych oświadczeń o  niezależności.
 3. uwaga do zasady wskazanej w punkcie 2.3.2. ZŁKiC;
  W strukturze organizacyjnej Spółki w Pionie Dyrektora Generalnego znajduje się komórka odpowiedzialna za audyt, bezpośrednio podlegająca Prezesowi Zarządu.
 4. zasady wskazanej w punkcie 2.4.4 ZŁKiC nie stosuje się;
  Na dzień wdrożenia nie stosuje się.
 5. uwaga do zasady wskazanej w punkcie 3.1.1.4 ZŁKiC;
  Na dzień wdrożenia nie stosuje się. Należy do kompetencji rady nadzorczej.
 6. zasady wskazanej w punkcie 3.1.1.7 ZŁKiC nie stosuje się;
  Na dzień wdrożenia nie ma zapisu, jednak co do zasady podmiot podlega zmianie. Należy  do kompetencji rady nadzorczej.

Zasady Ładu Korporacyjnego i Compliance